1 Công ty kết cấu thép ATAD Xếp dỡ, giao nhận Tổng hợp Hợp đồng năm
2 Công ty nước giải khát Number One Chu Lai Xếp dỡ, giao nhận Tổng hợp Hợp đồng năm
3 Nhà máy BOEING, khu công nghệ cao Đà Nẵng Xếp dỡ, giao nhận Tổng hợp Hợp đồng năm
4 Nhà máy giấy Sunpaper ở Sepon, Savanakhet Xếp dỡ, giao nhận Tổng hợp Hợp đồng năm
5 Nhà máy lọc dầu Dung Quất Xếp dỡ, giao nhận Tổng hợp Hợp đồng năm
6 Nhà máy thủy điện NẬM NGHIỆP – PAKSAN, tỉnh BOLIKHAMXAY, CNDNCD Lào Xếp dỡ, giao nhận Tổng hợp Hợp đồng năm
7 Nhà máy TTC tại CHDCND Lào Xếp dỡ, giao nhận Tổng hợp Hợp đồng năm
8 Quân đội CHDNND Lào Xếp dỡ, giao nhận Tổng hợp Hợp đồng năm
9 Sân bay Đà Nẵng Xếp dỡ, giao nhận Tổng hợp Hợp đồng năm
10 Thuỷ điện Dak Pru, huyện Dak Prong, Quảng Trị Xếp dỡ, giao nhận Tổng hợp Hợp đồng năm
11 Thuỷ điện XEPIAN – XENAMNOY tỉnh ATTAPU, CHDCND Lào Xếp dỡ, giao nhận Tổng hợp Hợp đồng năm